er is geen mondmaskerplicht

Het lijkt moeilijk te geloven, afgaande op de nieuwsberichten, maar wie iets verder durft kijken naar de realistische, onafhankelijke cijfers zal snel begrijpen waarom er al sinds 30.06.2020 officieel geen noodtoestand meer is in België.

Wat betekent dat concreet voor de wettelijkheid van de maatregelen?

Wel, de volmachtwetten van 27.03.2020 gaven aan de Koning de bevoegdheid om bestaande wetten te wijzigen, aan te vullen, aan te passen en tijdelijk op te heffen, zelfs in aangelegenheden die raken aan de Grondwet.

Die bevoegdheid is uitgedoofd op 30.06.2020.

Alle Belgische grondwetten hebben dus met ingang van 01.07.2020 terug hun volle rechtskracht verworven.

Dit werd reeds door verschillende advocaten bevestigd.

Stand van zaken Pandemiewet (carineknapen.info)

Het Ministerieel Besluit van 07.05.2021 (carineknapen.info)

De boetes vs uw rechten en de relevante wetsartikelen (carineknapen.info)

Alle maatregelen zijn actueel buiten toepassing! (viruswaanzin.be)

In welke situatie bevinden we ons nu eigenlijk? (viruswaanzin.be)

 

Beluister ook zeker deze uitzending van Zeitgeist op Klara, waarin Werner Trio in gesprek gaat met Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga voor de mensenrechten en Stefan Sottiaux, hoogleraar grondwettelijk recht. 

Wettelijke situatie

Vanaf 01.07.2020 heeft de Grondwet, Titel II, inzake de rechten en vrijheden van de mens, opnieuw volle rechtskracht gekregen.
Immers, de Grondwet primeert op een Ministerieel Besluit!

Dit betekent o.a. dat volgende art. terug in werking traden:

 • Art. 12 De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
  Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen achtenveertig uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige inhechtenisneming kan strekken.

 • Art. 14 Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.

 • Art. 15 De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

 • Art. 19 De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

 • Art. 22 Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.
  De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

 • Art. 22bis Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind.

 • Art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

  Die rechten omvatten inzonderheid :

  1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

  2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

  3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

  4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu

  5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

  6° het recht op gezinsbijslagen.

 • Art. 24 § 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld. De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.

 • § 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.

 • §4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden.

 • Art. 25 De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.

 • Art. 26 De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen
  Deze bepaling is niet van toepassing op bijeenkomsten in de open lucht, die ten volle aan de politiewetten onderworpen blijven.

 • Art. 27 De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.

 • Art. 32 Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.

Overtuigd van de onwettelijkheid van de 'mondmaskerplicht'?

Lees dan hier verder waarom het zelfs verboden is om een mondmasker te dragen in openbare ruimtes.